وقتی‌ که به کم قانع نیستی‌

وقتی‌ که به کم قانع نیستی‌ طرف کیرش تو کوس یکی‌ هست با انگشتش هم داره میکنه تو کوس اون یکی‌.

وقتی‌ که به کم قانع نیستی‌