فیلم دختر لخت ایرانی

فیلم از دختر لختی ایرانی که لباساشو در آورده و دوست پسرش داره ازش فیلم میگیره.