فیلم از کون گایی ایرانی

کون زنه اینقد تنگه که حسابی‌ جیغ و داد میکنه.